Špatný projekt    PROJEKT ZKRACHOVAL

Geotermální vrt - zbytečně proinvestovaný milion

Experimentální projekt geotermální elektrárny (GTE) v Semilech-Řekách. Lidé projekt v místním referendu odmítli, ale výsledek referenda nebyl pro zastupitele závazný. O dalším osudu geotermálu v Semilech bude rozhodovat nově zvolené zastupitelstvo v období 2014 - 2018.

 

Vizualizace geotermální elektrárny v Semilech-Řekách

 

2007 - byla společností Raen vypracována energetická koncepce města s doporučením, využívat také geotermální energii.

 

2008 - zahájena spolupráce s Centrem pro výzkum energetického využití litosféry (CEVL).

 

2010 - byl vypracován Geofyzikální průzkum území města společností Geonika. Lokalita sídliště Semily-Řeky byla vybrána jako nejvhodnější a schválen nový územní plál, který počítal s výstavbou geotermální elektrárny v této lokalitě.

 

2012 - vedení města Semily schválilo dohodu o spolupráci se společností Entergeo SE v souvislosti s výstavbou geotermální elektrárny na sídlišti v Řekách.

 

2013 - v lednu proběhla veřejná debata o GTE se zástupci investora a zástupci města.

 

 

2013 - v březnu dne 22.3.2013 od 10.00 do 22.00 hodin proběhlo místní referendum pro katastrální území města Semily. 23,57% voličů je proti výstavbě geotermální elektrárny. Z účastníků hlasování to je 87% PROTI a 13% PRO.

 

Výsledky referenda

Otázka: Jste pro vybudování geotermální elektrárny s přidruženou výrobou tepla v katastrálním území města Semily?

Výsledek místního referenda

 

Počet oprávněných osob zapsaných v hlasovacím okrsku

7068
Počet  oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a obálky 2042
Počet odevzdaných úředních  obálek 2041
Počet osob, které neoznačily žádnou obálku a zdržely se tak hlasování 4
Počet hlasů pro ANO 364
Počet hlasů pro NE 1666
Celkový počet platných hlasů 2034

 

Zpráva České geologické služby k výstavbě GTE

Co říká zpráva České geologické služby - Správa oblastních geologů záměru investora o výstavbu geotermální elektrárny v Semilech:

 

1. V Česku obdobný typ GTE nebyl doposud nikde realizován.

 

2. V Evropě existuje pouze poloprovoz ve francouzském Soultzu.

 

3. V Basileji byl po vyvolaném zemětřesení podobný projekt pozastaven.

 

4. Nejsou známy hydrogeologické poměry v projektované hloubce.

 

5. HDR systém není přirozeně získávaná geotermální energie.

 

6. Vrty do hloubky 4-5 km nebyly v Českém masivu nikdy realizovány ani jako čistě výzkumné bez projektů jejich následného využití. Na obavy a nejistoty je velmi obtížné přesně odpovědět.

 

7. Hlavní obavy ze systému HDR (hot - dry rock) jsou spojovány s nebezpečím znečištění podzemních vod a vznikem indukované seismicity.

 

8. Nevýhody systému HDR vyplývají z malé znalosti geologických a geotermálních poměrů v hloubce.

 

9. Plánované teploty 170 °C v hloubce 5 km nemusí být v Semilech vůbec dosaženo a v oznámeních firmy ENTERGEO nejsou popsány alternativy pro tuto situaci.

 

10. Vrtné práce jsou v záměrech firmy ENTERGEO popsány ve velmi obecné rovině, chybí údaje o profilu vrtu, což bezprostředně souvisí s množstvím vrtných kalů.

 

11. Časový harmonogram vrtání je podceněný. Investorem uváděný jeden rok na vrtné práce bude dle odborného odhadu minimálně dvojnásobný.

 

12. Ztráty ve vodním výměníku se odhadují na 10%. Nikde není uvedeno jak budou řešeny větší ztráty vody v případě, že se puklinový podzemní výměník propojí s přirozenými tektonickými poruchami a systém se stane částečně otevřený.

 

13. V záměru není popsán žádný alternativní plán, pokud se plánovaný princip kontrakce hornin ochlazovaných studenou vodou za podpory zvýšeného vtláčecího tlaku, ukáže jako nedostatečný. Budou pak využity jiné metody štěpení horniny pomocí chemických aditiv či použití zvýšeného tlaku vtláčeného média?

 

14. Nikde nejsou popsány zdroje odběru vody v areálu HYBLER TEXTIL s.r.o., chybí zjištění aktuálního stavu hladiny podzemní vody a kvality vody ještě před zahájením jakýchkoliv prací. 15. Pro lokalitu Semily - Řeky jsou evidovány aktivní sesuvy cca 100 m od variantního řešení umístění vrtné soustavy. Tyto svahové pohyby jsou aktivní.

 

16. Pro lokalitu Pod Mošnou podklady neřeší možné ovlivnění svahových pohybů indukovanou seismicitou.

 

17. ČGS považuje za zavádějící konstatování (investora) "...zdá se, že zde pokračování sesuvu nehrozí." Vyvolává to totiž mylný dojem, že sesuvy kolem Benešova u Semil jsou stabilní.

 

18. Sesuvy půdy může ovlivnit indukovaná seismicita vznikající při provozu geotermální elektrárny, obzvláště při technologii HDR, která by měla být použita na těchto lokalitách. Ve Francii a Německu, byl provoz geotermální elektrárny mimo osídlení, a tak se problematika indukované seismicity více neřešila.

 

19. V případě vyvolání menšího zemětřesení či vzniku seismických rojů lze předpokládat obnovení sesuvné činnosti v širším okolí Semil.

 

20. V Oznámení EIA není uvedeno průzkumné území. Chybí projektová dokumentace záměru, neboť z předloženého oznámení EIA není možno odvodit zásadní poznatky o záměru.

 

21. Dokumentace záměru investora je dle vyjádření České geologické služby nedostatečná a proto doporučuje dokumentaci dopracovat.

 

22. Vzhledem k blízkosti zastavitelných ploch je třeba stanovit předpokládaný rozsah měření možných vyvolaných otřesů - indukované seismicity.

 

23. Je třeba provést systematickou pasportizaci všech domů na lokalitách pro případ dalšího aktivního vývoje sesuvů.

 

24. Dále je nutné zpracovat odborné posouzení, do jaké míry může indukovaná seismicita jak z vrtání, tak z případného provozu výměníku, ovlivnit chování svahových deformací v okolí, především v lokalitě "V Podskalí".

Zdroj: Zpráva ČGS

 

Z výše uvedené zprávy České geologické služby vyplývá, že indukovaná seismicita je jistota, kterou obyvatelé sídliště Řeky budou mít. Kromě toho je zřejmé, že záměr investora, bude muset být doplněn o další důležité body, které jsou veřejnosti v současné době podsouvány vedením města jako nedostatečné a zavádějící. A co na takto "kvalitně" připravený projekt GTE řekl semilský starosta a poslanec Jan Farský? "Po vyjádřeních odborníků a s důvěrou ve státní orgány se neobávám zmiňovaných rizik."

 

Vyúčtování projektu

Výdaje města:

Město investovalo do přípravy nejistého projektu zhruba 1 milion korun ze svého rozpočtu.

Vzniklé škody:

Společnost Entergeo SE vyčíslila vzniklé škody na 4,335 milionu korun. Vymáhat škodu chce společnost po městu až poté, jak se k dalšímu (ne)pokračování výstavby GTE postaví nově zvolené zastupitelstvo.

Stav projektu GTE:

Stavební uzávěrou je projekt GTE dočasně zastaven. O dalších krocích bude rozhodovat nově zvolené zastupitelstvo v roce 2014.

 

Pár užitečných odkazů na články, videa a další info o GTE:

Jak je to se společností Entergeo SE?
Jak by vypadaly vrtné soustavy na sídlišti v Řekách?
Vrty rozechvívají zemi, vyhodnotili čeští vědci
Kdo jsou odbornící angažovení v Semilech na projektu GTE?
První experimentální projekt HDR geotermální elektrárny v Soultzu
Jak se plánuje a připravuje výstavba HDR-GTE v britském hrabství Cornwall 
Názor Václava Cílka na projekt HDR-GTE v Semilech
Jak pracuje HDR geotermální elektrárna - schema
Občanské sdružení v německém Insheimu u Landau, informuje o zemětřeseních způsobené GTE
Tzv "nezávislý" odborník Leo Eisner (seismolog) je známý lobbista
Katastrofální důsledky geotermálních vrtů v německém Staufenu
Stanovisko společnosti Entergeo SE k ukončení spolupráce s městem
Zpráva ČTK: Entergeo bude požadovat náhradu za zastavený projekt elektrárny v Semilech
Reportáž ČT o geotermální elektrárně a výsledcích referenda v Semilech
5plus2: Z geotepla bude v Semilech ještě možná horko
Otázky kolem GTE, které v roce 2011 obyvatelé Semil kladli svým voleným zástupcům
Vše o pokračování geotermálního experimentu společnosti Entergeo SE v Tanvaldu

 

Více ve fotogalerii:

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.